Nomad consultancy

Hoe bereik jij jouw ambities? Verwondering is het begin van alle wijsheid. Behoefte om hier samen eens over te sparren?

contact
Follow

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens Nomad Consultancy van je verwerkt en waarom ik dat doe.
Ik respecteer jouw privacy en doe er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mijn streven is om mijn dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar te maken. Ik hou me aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt en ga vertrouwelijk met deze gegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en relaties worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

1. Verantwoordelijkheid
Ik ben zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en bij de verwerking hou ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
• ik de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• ik je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• ik passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
• ik jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Nomad Consultancy verzamelt en verwerkt van mijn klanten, prospects, deelnemers en andere contactpersonen die persoonlijke gegevens met mij hebben gedeeld.

 

3 Welke gegevens verwerk ik en waarom?

3.1 Contact onderhouden en beantwoorden van vragen
Vanaf de start van een samenwerking, ongeacht of er al sprake is van een betaalde opdracht, ontvang ik veel persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de opdrachtgever of van de persoon zelf. Deze persoonsgegevens worden via email of nummerherkenning verstrekt en deze worden opgeslagen in mijn emailadministratie en contactadministratie, met als doel om op de korte termijn uitvoering te kunnen geven aan de lopende opdracht en tevens om een lange termijnrelatie te onderhouden. Het gaat hierbij om de naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele functietitel. Na een periode van twee jaar waarin er geen contact is geweest worden de persoonsgegevens uit mijn administratie verwijderd.

3.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van onze samenwerkingsovereenkomsten.
Wanneer het een samenwerking betreft op gebied van een opdracht en er een financiële transactie is uitgevoerd, dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Na deze periode van zeven jaar en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.

3.3 Inschrijving contactformulier
Wat houdt dit doel in? Op mijn site kan je contactgegevens achterlaten. Wanneer je je gegevens op mijn website achterlaat, verstrek je actief persoonsgegevens aan mij. Deze persoonsgegevens worden gebruikt zodat ik contact met je kan opnemen. Welke informatie gebruik ik voor dat doel? De emailadressen en telefoonnummers gebruik ik om contact met je te kunnen opnemen. De emailadressen en telefoonnummers worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

3.4 Nieuwsbrieven
Wat houdt dit doel in? Ik kan je persoonlijke gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven die je kunnen informeren over ontwikkelingen en ideeën waarvan ik denk dat jij daar nieuwsgierig naar bent.
Welke informatie gebruik ik voor dat doel? Als ik via LinkedIn met je verbonden ben en je hebt op LinkedIn je contactgegevens openbaar gemaakt, dan ga ik ervan uit dat ik die mag gebruiken om je te benaderen. Daarnaast kan ik de contact-informatie gebruiken die ik tijdens onze lopende samenwerking heb ontvangen (zie 3.1 en 3.2).

3.4 Opgenomen klantgesprekken
Voor mijn training- en coachactiviteiten maak ik, in overleg met mijn opdrachtgevers, gebruik van opgenomen klantgesprekken. Het doel van het opnemen van deze gesprekken is om deelnemers aan de training bewust te maken van het effect van hun communicatie op de klant. De opgenomen gesprekken worden aan mij verstrekt door de opdrachtgever en door de deelnemers aan de training. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaken en naleven van de (vaak specifieke) juridische- en bedrijfsrichtlijnen die er zijn voor het mogen opnemen en beluisteren van deze gesprekken. In de samenwerkingsovereenkomst spreken we af wat dat betekent voor de manier waarop ik om mag gaan met deze gesprekken. Gedurende de looptijd van een traject sla ik de gesprekken op en ik verwijder de gesprekken nadat een traject is afgerond. De naamgeving van de geluidsbestanden zal vrij zijn van persoonsgegevens van de klant van mijn klant.

 

4 Verstrekking aan derden
Ter ondersteuning van mijn eigen dienstverlening werk ik samen met een aantal externe partijen zoals een webhostingpartij en een accountant. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, tref ik de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

5 Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens
Nomad Consultancy bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

6 Corrigeren of verwijderen van jouw gegevens
Op verzoek kan ik je inzage geven in de opgeslagen persoonsgegevens of je een overzicht van je persoonsgegevens sturen. Hiervoor kun je mij bereiken via info@nomadconsultancy.nl. Ik wil je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zal ik je gegevens corrigeren of verwijderen. Ik kan verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

 

7 Wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op mijn website.

× Hoe kan ik je helpen?